Każde dłuższe tłumaczenie z języka na inny język jest krzywym zwierciadłem tego co miało być przedstawione w innym języku poprzez inną gramatykę i układy słów w zdaniach wraz z innymi znaczeniami słów przypisanymi pod jedno słowo.

Longer translation from one language to another language is a crooked mirror of what was meant to be presented in the other language through different grammar and word arrangements in sentences along with different word meanings assigned to one word.

DRIVSO

New international community want progress? Take this seriously.